ΠΩΣ ΣΤΗΘΗΚΕ Η ΑΠΑΤΗ

Επτά (7) μήνες πριν την σύνταξη του υπ’αρ. 7194/6-11-1992 αρχικού προσυμφώνου της αγοραπωλησίας από την συμβολαιογράφο Ηρακλείου Αικατερίνη Σαλούστρου και οκτώ (8) μήνες πριν την σύνταξη της υπ’αρ. 7285/23-12-1992 τροποποίησης του αρχικού προσυμφώνου από την ίδια συμβολαιογράφο, ο μηχανικός Βασιλειάδης είχε ήδη συντάξει δύο διαγράμματα με χρονολογία Απρίλιος 1992 αμφότερα εκτάσεως 931,195 στρεμμάτων, όπου στο ένα περιλαμβάνονται και οι πέντε (5) επιμέρους τοποθεσίες του επίδικου ακινήτου προς μεταβίβαση και στο δεύτερο περιλαμβάνονται μόνο οι τέσσερις (4) τοποθεσίες του επίδικου ακινήτου καθώς η τοποθεσία <<ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ>> απαλείφεται, δηλαδή ενώ απαλείφεται η μια (1) από τις πέντε (5) επιμέρους τοποθεσίες του επίδικου ακινήτου, η προς μεταβίβαση έκταση δεν μειώνεται αλλά παραμένει 931,195 στρέμματα.

Εν συνεχεία, ενώ με το υπ’αρ. 7194/1992 αρχικό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας, το οποίο συνετάγη στις 6 Νοεμβρίου του 1992 από την συμβολαιογράφο Αικατερίνη Σαλούστρου, μεταβιβάζονται στον Β΄ Συνεταιρισμό και οι πέντε (5) επιμέρους τοποθεσίες του επίδικου ακινήτου εκτάσεως 931,195 στρεμμάτων, στο εν λόγω προσύμφωνο προσαρτώνται και τα δύο διαγράμματα του μηχανικού Βασιλειάδη με χρονολογία Απρίλιος 1992 αμφότερα εκτάσεως 931,195 στρεμμάτων όπου στο ένα απαλείφεται η τοποθεσία <<ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ>>.

Επίσης στο υπ’αρ. 7194/6-11-1992 αρχικό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας αλλοιώνεται σκοπίμως η έκταση του επίδικου ακινήτου, που περιγράφεται στον υπ’αρ. 15349/12-12-1941 τίτλο του συμβολαιογράφου Ευστράτιου Γαρεφαλάκη και παρουσιάζεται ψευδώς ως έχουσα επιφάνεια 931,195 στρέμματα, καθώς σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Δασικής Υπηρεσίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’αρ. 8/1992 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων, την υπ’αρ. 50/229/34/30-1-1992 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, το υπ’αρ. 33.681/22-1-1992 δηλωτικό αποδοχής κληρονομιάς, το υπ’αρ. 9459/28-11-1996 δηλωτικό αποδοχής κληρονομιάς, που προσαρτώνται στα συμβόλαια αγοραπωλησίας καθώς και με την υπ’αρ. 309/1987 απόφαση του Εφετείου Κρήτης και την υπ’αρ. 1320/1991 απόφαση του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι 5 επιμέρους τοποθεσίες <<ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΑΓΡΙΑΔΑ ΠΕΛΕΚΗΤΩΝ, ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ, ΠΕΡΔΙΚΟΛΑΚΚΟΣ και ΚΑΜΙΝΙΑ, ΑΓΡΙΑΔΑ ΠΕΛΕΚΗΤΩΝ ή ΠΕΖΕΤΙ και ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ή ΡΟΔΙΤΤΗ ΛΑΚΚΟΣ>>, που περιγράφονται στο υπ’αρ. 7194/1992 αρχικό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας, συγκροτούν το ενιαίο, συνεχόμενο και αυτοτελές ακίνητο μας συνολικής εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων, από τις 12 Δεκεμβρίου του 1941.

Επιπρόσθετα στο υπ’αρ. 7194/1992 αρχικό προσύμφωνο, μετά την περιγραφή των τοποθεσιών που αποτελούν το ενιαίο, συνεχόμενο και αυτοτελές ακίνητο μας αναφέρεται κατά λέξη: <<…το οποίο έχει εμβαδόν με πρόσφατη καταμέτρηση, επειδή ποτέ άλλοτε δεν είχε καταμετρηθεί, μέτρα τετραγωνικά εννιακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (931,195 μ2) …>>, γεγονός πέρα για πέρα ψευδές, αφού ο ίδιος μηχανικός Βασιλειάδης είχε καταμετρήσει και αποτυπώσει το αυτό ακίνητο από το 1979 στο τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάφθηκε στη Δασική Υπηρεσία και προσαρτάται στα συμβόλαια αγοραπωλησίας, βάσει του οποίου εκδόθηκε η υπ’αρ. 8/1992 απόφαση χαρακτηρισμού του επίδικου ακινήτου.

Ακολούθως στις 23 Δεκεμβρίου του 1992 η συμβολαιογράφος Αικατερίνη Σαλούστρου συνέταξε την υπ’αρ. 7285/1992 τροποποίηση του αρχικού προσυμφώνου σύμφωνα με την οποία ενώ μεταβιβάζονται μόνο οι τέσσερις (4) επιμέρους τοποθεσίες του επίδικου ακινήτου καθώς η τοποθεσία <<ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ>> απαλείφεται, η έκταση παραμένει 931,195 στρέμματα. Επισημαίνουμε ότι στην υπ’αρ. 7285/1992 τροποποίηση δεν προσαρτάται κανένα τοπογραφικό διάγραμμα. Το διάγραμμα του μηχανικού Βασιλειάδη με χρονολογία Απρίλιος 1992, στο οποίο απαλείφεται η τοποθεσία <<ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ>>, αντί να προσαρτηθεί στην υπ’αρ. 7285/23-12-1992 τροποποίηση στην οποία επίσης απαλείφεται η τοποθεσία <<ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ>> προσαρτήθηκε σκοπίμως στο υπ’αρ. 7194/6-11-1992 προσύμφωνο όπου μεταβιβάζονται και οι πέντε (5) επιμέρους τοποθεσίες του επίδικου ακινήτου, ενάμιση μήνα πριν τη σύνταξη της υπ’αρ. 7285/1992 τροποποίησης.

Στο σώμα των δύο διαγραμμάτων με διαφορετικά στοιχεία (σε δύο φύλλα έκαστο) του μηχανικού Βασιλειάδη με χρονολογία Απρίλιος 1992 δεν αναγράφονται τα μήκη των πλευρών του προς πώληση ακινήτου, τα όρια προς τις όμορες ιδιοκτησίες καθώς και εάν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης εκτάσεως και εάν το εναπομένον εις τον πωλητή τμήμα πληροί ή όχι τους όρους δόμησης, παραβιάζοντας το άρθρο 5 παρ.1 του νόμου 651/1997.

Στην υπ’αρ.πρωτ. 21949/14-11-1996 χειρόγραφη αίτηση, των Μαρίνου Σμπώκου νομικού συμβούλου του Β΄ Συνεταιρισμού και Εμμανουήλ Σωμαρά προέδρου του Β΄ Συνεταιρισμού, δύο εβδομάδες πριν τη σύνταξη του υπ’αρ. 9460/28-11-1996 οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, αναφέρεται ότι οι πωλητές (Κουτεντάκηδες) μεταβιβάζουν με τα υπ’αρ. 7194/1992 και 7285/1992 προσύμφωνα στον ως άνω Συνεταιρισμό ακίνητο εκτάσεως 931 στρεμμάτων αποτελούμενο από τις πέντε επιμέρους τοποθεσίες <<ΠΕΛΕΚΗΤΑ, ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΖΕΤΙ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ή ΡΟΔΙΤΗ ΛΑΚΚΟΣ>>, εντούτοις στην υπ’αρ. 7285/1992 τροποποίηση και στο υπ’αρ. 9460/28-11-1996 οριστικό συμβόλαιο, μεταβιβάζεται ακίνητο αποτελούμενο μόνο από τις 4 επιμέρους τοποθεσίες <<ΠΕΛΕΚΗΤΑ, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΖΕΤΙ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ή ΡΟΔΙΤΗ ΛΑΚΚΟΣ>> καθώς η τοποθεσία <<ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ>> υποτίθεται ότι δεν μεταβιβάζεται.

Βάσει της υπ’αρ.πρωτ. 21949/14-11-1996 αίτησης εξεδόθη η υπ’αρ.πρωτ. 21949/20-11-1996 απόφαση του Νομάρχου Ηρακλείου, με την οποία χορηγήθηκε άδεια μεταβίβασης των (5) επιμέρους τοποθεσιών του επίδικου ακινήτου <<ΠΕΛΕΚΗΤΑ, ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΖΕΤΙ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ή ΡΟΔΙΤΗ ΛΑΚΚΟΣ>> στον Β΄ Συνεταιρισμό.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποδεικνύεται περίτρανα ότι η τροποποίηση του αρχικού προσυμφώνου χρησιμοποιήθηκε ώστε να αποκρύψουν το γεγονός ότι μεταβιβάστηκαν στο Β΄ Συνεταιρισμό 1360,840 στρέμματα και όχι 931,195 στρέμματα που αναγράφεται στο οριστικό συμβόλαιο. Επίσης αποδεικνύεται περίτρανα ότι η απάτη ήταν προσχεδιασμένη τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες πριν την σύνταξη των υπ’αρ. 7194/1992 και υπ’αρ. 7285/1992 προσυμφώνων της αγοραπωλησίας.

Κατά συνέπεια πωλήθηκαν έναντι μη εμφανούς χρηματικού ποσού και τα υπόλοιπα τετρακόσια τριάντα 430 στρέμματα (1360 μείον 931) για τα οποία δεν κατεβλήθη φόρος, ζημιώνοντας ημάς και το Ελληνικό Δημόσιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.