ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ

Περιγραφή εικόνας

ΑποκαλΥπτουμε τα Πλαστά ΣυμβΟλαια ΑγοραπωλησΙας 7194/1992, 7285/1992, 9460/1996 και τα ΠλαστΑ ΤοπογραφικΑ Διαγράμματα της ΚΑΤ’ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚακουργηματικΗς ΑπΑτης ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ τΩΝ 950 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Β΄ Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου ΣΥΝ.ΠΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ.

 

1) Στο υπ΄αριθμόν 7194/1992 Πλαστό προσύμφωνο της Αγοραπωλησίας η Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Αικατερίνη Σαλούστρου Αλλοιώνει σκοπίμως την πραγματική έκταση του ακινήτου μας και το παρουσιάζει ψευδώς ως έχων έκταση 931,195 στρέμματα αφού σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 8/1992 Απόφαση της Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων, το Τοπογραφικό διάγραμμα της Δασικής Υπηρεσίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω απόφασης, την υπ΄αριθμόν 50/229/34/30-1-1992 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, το υπ΄αριθμόν 33.681/22-1-1992 Δηλωτικό Αποδοχής Κληρονομιάς, το υπ΄αριθμόν 9459/28-11-1996 Δηλωτικό Αποδοχής Κληρονομιάς καθώς και από την υπ΄αριθμόν 309/1987 Απόφαση του Εφετείου Κρήτης και την υπ΄αριθμόν 1320/1991 Απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, Αποδεικνύεται ότι οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες <<Λειβάδια Αγριάδα Πελεκητών, Μέσα Τρούλος, Περδικόλακκος και Καμίνια, Αγριάδα Πελεκητών ή Πεζέτι και Άγιος Ιωάννης Πατητήρια ή Ροδίττη Λάκος>> που περιγράφονται στο υπ΄αριθμόν 7194/1992 Πλαστό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας συγκροτούν το ενιαίο, συνεχόμενο και αυτοτελές ακίνητο μας εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων.

Επίσης στο υπ΄αριθμόν 7194/1992 Πλαστό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας η Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Αικατερίνη Σαλούστρου αναφέρει ότι το ακίνητο μας έχει εμβαδόν 931,195 στρέμματα με πρόσφατη καταμέτρηση, επειδή ποτέ άλλοτε δεν είχε καταμετρηθεί, γεγονός πέρα για πέρα ψευδές αφού ο ίδιος μηχανικός Βασίλης Βασιλειάδης είχε καταμετρήσει και αποτυπώσει το αυτό ακίνητο εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων από το 1979 στο Τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάφθηκε στην υπ΄αριθμόν 8/1992 Απόφαση της Δασικής Υπηρεσίας.

Το υπ΄αριθμόν 7194/1992 Πλαστό Προσύμφωνο Αγοραπωλησίας στο οποίο οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες που συγκροτούν το ενιαίο ακίνητο μας παρουσιάζονται ψευδώς ως έχουσες έκταση 931,195 στρέμματα.(Σελίδες 29 και 30)

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Η υπ΄αριθμόν 50/229/34/1992 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου σύμφωνα με την οποία οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες που περιγράφονται στο Πλαστό 7194/1992 Προσύμφωνο Αγοραπωλησίας συγκροτούν το ενιαίο ακίνητο μας εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων.(Σελίδα 2)

Περιγραφή εικόνας

Απόσπασμα του Τοπογραφικού διαγράμματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ΄αριθμόν 8/1992 Απόφασης της Δασικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες που περιγράφονται στο Πλαστό 7194/1992 προσύμφωνο Αγοραπωλησίας συγκροτούν το ενιαίο ακίνητο μας εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων και όχι 931,195 στρεμμάτων.

Περιγραφή εικόνας

Το υπ΄αριθμόν 33.681 Δηλωτικό Αποδοχής Κληρονομιάς σύμφωνα με το οποίο οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες που περιγράφονται στο Πλαστό 7194/1992 προσύμφωνο Αγοραπωλησίας συγκροτούν το ενιαίο ακίνητο μας εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων και όχι 931,195 στρεμμάτων.

Περιγραφή εικόνας

Η υπ΄αριθμόν 8/1992 Απόφαση της Δασικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες που περιγράφονται στο Πλαστό 7194/1992 προσύμφωνο Αγοραπωλησίας συγκροτούν το ενιαίο ακίνητο μας εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων και όχι 931,195 στρεμμάτων.

Περιγραφή εικόνας

Η υπ΄αριθμόν 309/1987 Απόφαση του Εφετείου Κρήτης σύμφωνα με την οποία οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες που περιγράφονται στο Πλαστό 7194/1992 προσύμφωνο Αγοραπωλησίας συγκροτούν το ενιαίο ακίνητο μας εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων από τις 12 Δεκεμβρίου του 1941.

Περιγραφή εικόνας

Το υπ΄αριθμόν 9459 Δηλωτικό Αποδοχής Κληρονομιάς σύμφωνα με το οποίο οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες που περιγράφονται στο πλαστό 7194/1992 προσύμφωνο Αγοραπωλησίας συγκροτούν το ενιαίο ακίνητο μας εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων και όχι 931,195 στρεμμάτων.

Περιγραφή εικόνας

Η υπ΄αριθμόν 1320/1991 Απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες που περιγράφονται στο Πλαστό 7194/1992 προσύμφωνο Αγοραπωλησίας συγκροτούν το ενιαίο ακίνητο μας εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων από τις 12 Δεκεμβρίου του 1941.

Περιγραφή εικόνας

2) Στο υπ΄αριθμόν 7285/1992 Πλαστό προσύμφωνο της Αγοραπωλησίας το οποίο αποτελεί τροποποίηση του υπ΄αριθμόν 7194/1992 Πλαστού προσυμφώνου και στο υπ΄αριθμόν 9460/1996 Πλαστό οριστικό συμβόλαιο της Αγοραπωλησίας ενώ Αφαιρείται η τοποθεσία <ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ> καθώς και τμήμα της τοποθεσίας <ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ή ΡΟΔΙΤΗ ΛΑΚΚΟΣ>παραδόξως η έκταση του ακινήτου δεν μειώνεται αλλά παραμένει ίδια δηλαδή 931,195 στρέμματα.

Το υπ΄αριθμόν 7285/1992 Πλαστό προσύμφωνο της Αγοραπωλησίας στο οποίο ενώ αφαιρείται η τοποθεσία <ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ> και τμήμα της τοποθεσίας <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ή ΡΟΔΙΤΗ ΛΑΚΚΟΣ> η έκταση του ακινήτου παραδόξως δεν μειώνεται αλλά παραμένει ίδια δηλαδή 931,195 στρέμματα.(Σελίδες 9-10)

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Το υπ΄αριθμόν 9460/1996 Πλαστό οριστικό συμβόλαιο της Αγοραπωλησίας στο οποίο ενώ έχει αφαιρεθεί η τοποθεσία <ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ>  και τμήμα της τοποθεσίας <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ή ΡΟΔΙΤΗ ΛΑΚΚΟΣ> η έκταση του ακινήτου παραδόξως δεν μειώνεται αλλά παραμένει ίδια δηλαδή 931,195 στρέμματα.

Περιγραφή εικόνας

3) Επίσης στην υπ΄αριθμόν 24549/1996 Υπεύθυνη Δήλωση προς τον προϊστάμενο της Β΄ Δ.Ο.Υ Ηρακλείου ο Πρόεδρος του Β΄ Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου Εμμανουήλ Σωμαράς Δηλώνει ότι με το υπ΄αριθμόν 7194/1992 Πλαστό προσύμφωνο Αγοραπωλησίας περιήλθαν στην κυριότητα του ανωτέρω Συνεταιρισμού και οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες που συγκροτούν το ενιαίο ακίνητο μας εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων Συμπεριλαμβανομένης και της τοποθεσίας <ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ> η οποία παραδόξως στο υπ΄αριθμόν 7285/1992 προσύμφωνο και στο υπ΄αριθμόν 9460/1996 οριστικό συμβόλαιο Αφαιρείται.

Η υπ΄αριθμόν 24549/1996 Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Β΄ Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου Εμμανουήλ Σωμαρά στην οποία Δηλώνει ότι περιήλθαν στην κυριότητα του Συνεταιρισμού και οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες του ακινήτου Συμπεριλαμβανομένης και της τοποθεσίας <ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ> η οποία όμως στο 7285/1992 Πλαστό προσύμφωνο και στο 9460/1996 Πλαστό  οριστικό Συμβόλαιο αφαιρείται. 

Περιγραφή εικόνας

4) Τα Δύο Πλαστά Τοπογραφικά Διαγράμματα της Αγοραπωλησίας του μηχανικού Βασίλη Βασιλειάδη με Ημερομηνία Απρίλιος του 1992 που προσαρτώνται στο υπ΄αριθμόν 7194/1992 Πλαστό Αρχικό Προσύμφωνο της Αγοραπωλησίας και παρουσιάζουν ψευδώς το ακίνητο μας ως έχων έκταση 931,195 στρέμματα στο σώμα των οποίων δεν αναγράφονται τα μήκη των πλευρών του ακινήτου, τα όρια προς τις όμορες ιδιοκτησίες καθώς και εάν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης εκτάσεως και εάν το εναπομένον εις τον πωλητή τμήμα πληροί ή όχι τους όρους δόμησης παραβιάζοντας το άρθρο 5 παρ.1 του Νόμου 651/1977.

Στη Βεβαίωση του ενός εκ των δύο Πλαστών Τοπογραφικών διαγραμμάτων ο μηχανικός Βασίλης Βασιλειάδης ενώ αφαιρεί την μια από τις πέντε επιμέρους τοποθεσίες που περιγράφονται στο 7194/1992 αρχικό προσύμφωνο της Αγοραπωλησίας  η έκταση του ακινήτου δεν μειώνεται αλλά παραμένει ίδια δηλαδή 931,195 στρέμματα όπως παρουσιάζεται στο 7194/1992 αρχικό προσύμφωνο.

Στις Βεβαιώσεις των Δύο Πλαστών Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ο μηχανικός Βασίλης Βασιλειάδης επικαλείται την υπ΄αριθμόν 8/1992 Απόφαση της Δασικής Υπηρεσίας στην οποία περιγράφονται οι πέντε επιμέρους τοποθεσίες οι οποίες συγκροτούν το ενιαίο ακίνητο μας εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων και όχι 931,195 όπως ψευδώς παρουσιάζεται στο υπ΄αριθμόν 7194/1992 προσύμφωνο της Αγοραπωλησίας.

Απόσπασμα του Πλαστού Τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού Βασίλη Βασιλειάδη που προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 7194/1992 Πλαστό προσύμφωνο Αγοραπωλησίας στο σώμα του οποίου δεν αναγράφονται τα Μήκη των πλευρών του ακινήτου και παρουσιάζει ψευδώς το ακίνητο ως έχων έκταση 931,195 στρέμματα.

Περιγραφή εικόνας

Απόσπασμα του Δεύτερου Πλαστού Τοπογραφικού διαγράματος του μηχανικού Βασίλη Βασιλειάδη που προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 7194/1992 Πλαστό προσύμφωνο Αγοραπωλησίας στο σώμα του οποίου δεν αναγράφονται τα Μήκη των πλευρών του ακινήτου και παρουσιάζει ψευδώς το ακίνητο ως έχων έκταση 931,195 στρέμματα.

Περιγραφή εικόνας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.